Sign In

Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) ja sisäilma-asiantuntijan (SISA) toimintaperiaatteet ja eettiset ohjeet

 

​Henkilösertifioitu rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija sitoutuu työssään noudattamaan alla olevia toimintaperiaatteita ja eettisiä ohjeita. VTT Expert Services Oy:n päteväksi toteama ja henkilösertifioima henkilö sitoutuu asetuksen mukaisiin ammatillisiin vaatimuksiin sekä toimii hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Henkilösertifikaattiin viittaaminen edellyttää, että henkilösertifikaatti on voimassa. 

 RTA - ja SISA-henkilösertifikaatin haltija on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen asiantuntija, joka on sitoutunut toimimaan laadukkaan rakentamisen ja hyvän ympäristön puolesta noudattamalla alla olevia periaatteita.

 
1.    Ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vastuut 
 
Henkilösertifioitu RTA- ja SISA-asiantuntija
 
 • ​parantaa toiminnallaan rakentamisen ja elinympäristön laatua
 • tietää ja tuntee toimintansa vaikutukset elinympäristöön
 • tietää ja tuntee toimintansa yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset
 • arvostaa ja kunnioittaa työyhteisöään ja kollegoita sekä muita alansa asiantuntijoita

 
2.    Ammatillinen toiminta
 
Henkilösertifioitu RTA- ja SISA-asiantuntija
 
 • ​tekee työn niin, että toiminnan laatu vastaa lainsäädännön ja viranomaisohjeiden sekä hyvän rakentamistavan edellyttämää vaatimustasoa
 • toimii työssään huolellisesti, rehellisesti ja ammattitaitoisesti
 • varmistaa että omaa riittävän pätevyyden ja asiantuntijuuden ko. toimeksiantoon. Huolehtii myös, että toimeksiantoon osallistuvien muiden henkilöiden osaaminen on vaatimusten mukaista
 • toimii puolueettomasti antamissaan neuvoissa, arvioinneissa, raporteissa ja johtopäätöksissä
 • pitäytyy kannanotoissaan oman osaamis​- ja vastuualueensa rajoissa
 • tiedottaa asianomaisille tahoille havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä

   
3.    Tilaajavastuu
 
Henkilösertifioitu RTA- ja SISA-asiantuntija
 
 • ​varmistaa, ettei toimeksiannon suhteen ole eturistiriitaa
 • kertoo tilaajalle toimeksiantoon liittyvistä ristiriidoista sekä antaa tilaajalle kaiken hallussaan olevan toimeksiantoon liittyvän tiedon
 • ymmärtää, ettei hänen tule käyttää luottamuksellisia tietoja muuhun tarkoitukseen kuin toimeksiantoon liittyviin tehtäviin
 • toteuttaa toimeksiannon niin, ettei tilaajalle aiheudu tarpeettomia kustannuksia
 • ilmoittaa tilaajalle toimeksiannoissa voimassa olevan VTT-henkilösertifikaattinumeronsa
 • neuvoo tilaajaa tarvittaessa olemaan yhteydessä toimivaltaisiin viranomaisiin ja muihin asiantuntijatahoihin
 
4.    Palautteet
 
Palautteella tarkoitetaan ulkopuolisen yksityishenkilön tai yrityksen lähettämää palautetta koskien henkilösertifikaatin haltijan pätevyyttä. Palaute annetaan aina kirjallisesti.
 
Eurofins Expert Services Oy sertifikaatin myöntäjänä käsittelee saamansa palautteen. Saatu palaute käsitellään luottamuksellisesti henkilösertifikaatin haltijan kanssa. Eurofins Expert Services Oy ei raportoi palautteen käsittelystä sen antajalle.
 
Saatu palaute otetaan huomioon, kun arvioidaan sertifikaatin voimassaolon edellytyksiä joko voimassa olevan kauden aikana tai sertifikaatin uudistamisen yhteydessä.  Henkilösertifikaatin haltijalle voidaan antaa huomautus, henkilösertifikaatti voidaan pidättää määräajaksi tai myös peruuttaa, esim. jos sertifioitu henkilö toistuvasti laiminlyö asetettuja vaatimuksia.
 
Eurofins Expert Services Oy:llä on oikeus ilmoittaa julkisesti henkilösertifikaattien pidättämisestä tai peruuttamisesta.

Ennen tietojärjestelmästä poistamista henkilösertifikaatin haltijalle varataan tilaisuus korjata toimintaansa, ellei asia ole niin olennainen, ettei sen korjaaminen ole mahdollista kohtuullisessa ajassa. Päätöksen rekisteristä poistamisesta tekee sosiaali- ja terveysministeriö ja merkinnän poistaa Eurofins Expert Services Oy.

 
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00