Sign In

Tietosuojaseloste VTT Expert Services Oy:n markkinointirekisteri

 

​​

​Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, "Tietosuoja-asetus") ja soveltuvaan kansalliseen lainsäädäntöön. Versio 1.1, 21. toukokuuta 2018.

Tietosuojaselostetta voidaan ajoittain päivittää mm. teknisistä syistä, VTT Expert Services Oy:n palveluntuottajan vaihdoksesta sekä lainsäädännön tai tulkintakäytäntöjen muutoksista johtuen.

1. Rekisterin nimi

VTT Expert Services Oy:n Markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä ​ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: 
Nimi: VTT Expert Services Oy, Y-tunnus: 2297513-2
Osoite: Kemistintie 3, 20150 Epoo

VTT:n rekisteriä koskevan yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Mervi Sevula
Osoite: VTT Expert Servives Oy, Kemistintie 3, 20150 Espoo
Sähköposti: vtt.expertservices@vtt.fi

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

Yhteystiedot, mm.:
​etunimi, sukunimi,
nimike, organisaatio,
sähköpostiosoite,
puhelin,
osoite, kaupunki.

​Muut perustiedot, mm.:
kielivalinta,
mahdollinen VTT Expert Services Oy:n kontakti,
yhteys VTT Expert Services Oy:hyn,
tiedon lähde,
tapahtumien ilmoittautumisiin liittyvät tiedot
rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet ja sisältövalinnat.


Suostumustieto
, jos suostumus on käsittelyssä relevantti sekä suostumuksen keräämiseen tai kirjaamiseen liittyvät tiedot, sekä mahdollinen tieto käsittelyn vastustamisesta.

Henkilöt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka edustavat VTT Expert Services Oy:n nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita sekä muita VTT Expert Services Oy:n intressiryhmiä, sekä VTT Expert Services Oy:n uutiskirjeen tilaajia ja oppaiden lataajia.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Henkilön tunnistaminen ja yhteydenpito erityisesti käsittelyä koskevien suostumusten ja käsittelyn vastustamisen hallinnoimiseksi

 2. Markkinointi- ja viestintätoimet, mukaan lukien suoramarkkinointi, mm
  Tiedote-, lehti- ja julkaisuviestintä
  Uutiskirjeviestintä
  Tapahtumiin osallistuminen, tapahtumien järjestäminen sekä tapahtumaviestintä
  Tapahtumakutsut
  Palveluiden markkinointi
  Yhteydenoton käsittely
  Muut VTT Expert Services Oy:n myynti-, markkinointi- ja mainontatoiminta
  Liiketoiminnan kehitys, muu sisäinen kehitys ja raportointi
 1. Profilointi (ks. kohta 8)

Henkilötietojen käsittely perustuu 1) rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai 2) sopimussuhteeseen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa aiheellista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot ja muut perustiedot saadaan henkilöltä itseltään tai tietoja voi täyttää myös VTT Expert Services Oy:n henkilöstö julkisten tietolähteiden tai VTT Expert Services Oy:n muiden henkilötietorekisterien ja tietojen avulla. Tietoja voidaan myös ostaa markkinointirekistereistä.

​6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

VTT Expert Services Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille silloin, kun luovuttaminen on tarpeen (i) VTT Expert Services Oy:n markkinointirekisteriin liittyvien markkinointi- ja/tai teknisten palvelujen tuottamiseksi tai muihin vastaaviin käsittelytarkoituksiin ja/tai (ii) VTT Expert Services Oy:n muille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa tehdään yhteistyötä myös markkinoinnissa ja viestinnässä. Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan Tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja EEA:n ulkopuolelle mikäli tämä on tarpeen henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä teknisestä syystä. Tällainen siirto toteutetaan Tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Jos saatavilla ei ole komission päätöstä alueen tietosuojan riittävyydestä, VTT Expert Services Oy voi käyttää esim. komission vakiosopimuslausekkeita takaamaan siirron turvallisuuden. Jos komission päätös tietosuojan riittävyydestä on olemassa, VTT Expert Services Oy voi myös turvata päätökseen.

8. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin olemassaolo

Henkilötietoja voidaan käsitellä markkinoinnin, viestinnän ja myynnin kohdentamiseen henkilön mielenkiinnon kohteiden ja preferenssien mukaisesti. Profiloinnissa hyödynnetään erityisesti aktiviteettilokin tietoja. Automaattista päätöksentekoa tai sellaista profilointia, johon liittyisi päätöksentekoa, jolla on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia, ei tehdä. Ks. lisätietoja VTT Expert Services Oy:n evästekäytännöistä.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin yllä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. VTT Expert Servicesin markkinointijärjestelmässä tietoja ei pääsääntöisesti säilytetä pidempään kuin kaksi (2) vuotta viimeisimmästä VTT Expert Servicesin markkinointiviestistä, jonka henkilö on lukenut tai avannut. VTT Expert Servicesin uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin henkilöllä on voimassa oleva tilaus. Muissa viestintätarkoituksissa tietoja voidaan käsitellä pidempään, mutta kuitenkin aina vain käsittelytarkoituksen edellyttämän ajan. Tämän jälkeen, tai henkilön peruessa suostumuksensa aikaisemmin, henkilötieto joko anonymisoidaan tai poistetaan, ellei muuta käsittelyn oikeusperustetta tämän jälkeen ole.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet   

Henkilötiedot tallennetaan teknisesti turvalliseen paikkaan. Fyysinen pääsy tietoon rajataan pääsyoikeuksin ja turvatoimenpitein. Lisäksi pääsy tietoon rajataan mm. palomuurien ja teknisin turvakeinoin. VTT Expert Services Oy:ssä ainoastaan nimetyt henkilöt saavat käsitellä tässä selosteessa kuvattuja henkilötietoja. Henkilöt ovat sitoutuneet salassapitoon. 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöillä on henkilötietojensa osalta seuraavat oikeudet, jotka henkilö voi toteuttaa olemalla kirjallisesti, mieluiten sähköpostitse VTT Expert Services Oy:hyn yhteydessä alla kuvatuin tavoin. Oikeuksia voidaan rajoittaa Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Sähköpostiviestinnässä VTT Expert Servicesiin henkilön on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa VTT Expert Servicesillä. VTT Expert Services voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumuksensa   
Henkilöllä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ilmoittamalla VTT Expert Services Oy:lle, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: vtt.expertservices@vtt.fi.  

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä Tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.   

Oikeus tietojen poistamiseen, ns. "oikeus tulla unohdetuksi"   
Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen   
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen   
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus vastustaa
Henkilötietojen käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, henkilöllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaiseen tarkoitukseen. Tämä voi olla relevanttia seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Henkilö voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin olemalla kirjallisesti yhteydessä VTT Expert Services Oy:hyn, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: vtt.expertservices@vtt.fi.

Profilointi: Jos henkilö ei halua tulla profiloiduksi, lisätietoja on saatavilla VTT Expert Services Oy:n evästekäytännöistä. Lisäksi henkilön on hyvä olla kirjallisesti yhteydessä VTT:n, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: vtt.expertservices@vtt.fi.  

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on Tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00