Sign In

Tietosuojaseloste Eurofins Expert Services Oy:n markkinointirekisteri

 

​​

​Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, "Tietosuoja-asetus") ja soveltuvaan kansalliseen lainsäädäntöön. Versio 1.1, 21. toukokuuta 2018.

Tietosuojaselostetta voidaan ajoittain päivittää mm. teknisistä syistä, Eurofins Expert Services Oy:n palveluntuottajan vaihdoksesta sekä lainsäädännön tai tulkintakäytäntöjen muutoksista johtuen.

1. Rekisterin nimi

Eurofins Expert Services Oy:n Markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä ​ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: 
Nimi: Eurofins Expert Services Oy, Y-tunnus: 2297513-2
Osoite: Kivimiehentie 4, Espoo

Rekisteriä koskevan yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Mervi Sevula
Osoite: Eurofins Expert Servives Oy, Kemistintie 3, 20150 Espoo
Sähköposti: vtt.expertservices@vtt.fi

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

Yhteystiedot, mm.:
​etunimi, sukunimi,
nimike, organisaatio,
sähköpostiosoite,
puhelin,
osoite, kaupunki.

​Muut perustiedot, mm.:
kielivalinta,
mahdollinen Eurofins Expert Services Oy:n kontakti,
yhteys Eurofins Expert Services Oy:hyn,
tiedon lähde,
tapahtumien ilmoittautumisiin liittyvät tiedot
rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet ja sisältövalinnat.


Suostumustieto
, jos suostumus on käsittelyssä relevantti sekä suostumuksen keräämiseen tai kirjaamiseen liittyvät tiedot, sekä mahdollinen tieto käsittelyn vastustamisesta.

Henkilöt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka edustavat Eurofins Expert Services Oy:n nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita sekä muita Eurofins Expert Services Oy:n intressiryhmiä, sekä Eurofins Expert Services Oy:n uutiskirjeen tilaajia ja oppaiden lataajia.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Henkilön tunnistaminen ja yhteydenpito erityisesti käsittelyä koskevien suostumusten ja käsittelyn vastustamisen hallinnoimiseksi

 2. Markkinointi- ja viestintätoimet, mukaan lukien suoramarkkinointi, mm
  Tiedote-, lehti- ja julkaisuviestintä
  Uutiskirjeviestintä
  Tapahtumiin osallistuminen, tapahtumien järjestäminen sekä tapahtumaviestintä
  Tapahtumakutsut
  Palveluiden markkinointi
  Yhteydenoton käsittely
  Muut Eurofins Expert Services Oy:n myynti-, markkinointi- ja mainontatoiminta
  Liiketoiminnan kehitys, muu sisäinen kehitys ja raportointi
 1. Profilointi (ks. kohta 8)

Henkilötietojen käsittely perustuu 1) rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai 2) sopimussuhteeseen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa aiheellista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot ja muut perustiedot saadaan henkilöltä itseltään tai tietoja voi täyttää myös Eurofins Expert Services Oy:n henkilöstö julkisten tietolähteiden tai Eurofins Expert Services Oy:n muiden henkilötietorekisterien ja tietojen avulla. Tietoja voidaan myös ostaa markkinointirekistereistä.

​6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Eurofins Expert Services Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille silloin, kun luovuttaminen on tarpeen (i) Eurofins Expert Services Oy:n markkinointirekisteriin liittyvien markkinointi- ja/tai teknisten palvelujen tuottamiseksi tai muihin vastaaviin käsittelytarkoituksiin ja/tai (ii) Eurofins Expert Services Oy:n muille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa tehdään yhteistyötä myös markkinoinnissa ja viestinnässä. Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan Tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja EEA:n ulkopuolelle mikäli tämä on tarpeen henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä teknisestä syystä. Tällainen siirto toteutetaan Tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Jos saatavilla ei ole komission päätöstä alueen tietosuojan riittävyydestä, Eurofins Expert Services Oy voi käyttää esim. komission vakiosopimuslausekkeita takaamaan siirron turvallisuuden. Jos komission päätös tietosuojan riittävyydestä on olemassa, Eurofins Expert Services Oy voi myös turvata päätökseen.

8. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin olemassaolo

Henkilötietoja voidaan käsitellä markkinoinnin, viestinnän ja myynnin kohdentamiseen henkilön mielenkiinnon kohteiden ja preferenssien mukaisesti. Profiloinnissa hyödynnetään erityisesti aktiviteettilokin tietoja. Automaattista päätöksentekoa tai sellaista profilointia, johon liittyisi päätöksentekoa, jolla on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia, ei tehdä. Ks. lisätietoja Eurofins Expert Services Oy:n evästekäytännöistä.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin yllä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Eurofins Expert Servicesin markkinointijärjestelmässä tietoja ei pääsääntöisesti säilytetä pidempään kuin kaksi (2) vuotta viimeisimmästä Eurofins Expert Servicesin markkinointiviestistä, jonka henkilö on lukenut tai avannut. Eurofins Expert Servicesin uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin henkilöllä on voimassa oleva tilaus. Muissa viestintätarkoituksissa tietoja voidaan käsitellä pidempään, mutta kuitenkin aina vain käsittelytarkoituksen edellyttämän ajan. Tämän jälkeen, tai henkilön peruessa suostumuksensa aikaisemmin, henkilötieto joko anonymisoidaan tai poistetaan, ellei muuta käsittelyn oikeusperustetta tämän jälkeen ole.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet   

Henkilötiedot tallennetaan teknisesti turvalliseen paikkaan. Fyysinen pääsy tietoon rajataan pääsyoikeuksin ja turvatoimenpitein. Lisäksi pääsy tietoon rajataan mm. palomuurien ja teknisin turvakeinoin. Eurofins Expert Services Oy:ssä ainoastaan nimetyt henkilöt saavat käsitellä tässä selosteessa kuvattuja henkilötietoja. Henkilöt ovat sitoutuneet salassapitoon. 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöillä on henkilötietojensa osalta seuraavat oikeudet, jotka henkilö voi toteuttaa olemalla kirjallisesti, mieluiten sähköpostitse Eurofins Expert Services Oy:hyn yhteydessä alla kuvatuin tavoin. Oikeuksia voidaan rajoittaa Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Sähköpostiviestinnässä Eurofins Expert Servicesiin henkilön on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa Eurofins Expert Servicesillä. Eurofins Expert Services voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumuksensa   
Henkilöllä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ilmoittamalla Eurofsin Expert Services Oy:lle, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: vtt.expertservices@vtt.fi.  

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä Tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.   

Oikeus tietojen poistamiseen, ns. "oikeus tulla unohdetuksi"   
Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen   
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen   
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus vastustaa
Henkilötietojen käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, henkilöllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaiseen tarkoitukseen. Tämä voi olla relevanttia seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Henkilö voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin olemalla kirjallisesti yhteydessä Eurofins Expert Services Oy:hyn, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: vtt.expertservices@vtt.fi.

Profilointi: Jos henkilö ei halua tulla profiloiduksi, lisätietoja on saatavilla Eurofins Expert Services Oy:n evästekäytännöistä. Lisäksi henkilön on hyvä olla kirjallisesti yhteydessä Eurofinsiin, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: vtt.expertservices@vtt.fi.  

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on Tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00