Sign In

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu vuoden 2018 alussa

7.6.2017

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

​​​

​Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vastaamaan uutta​ maankäyttö- ja rakennuslakia. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennetään. Uudistus on mullistava ja alan toimijoiden on syytä tutustua tarkoin uusiin säädöksiin.

Rakentamismääräyskokoelman uudistus johtuu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta 958/2012, joka tuli voimaan 1.1.2013. Siirtymäsäännöksen mukaan lain voimaan tullessa voimassa olleita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistuja määräyksiä voidaan soveltaa, kunnes uudet säännökset on annettu, enintään kuitenkin viiden vuoden ajan. Siirtymäsäännöksen viiden vuoden määräaika umpeutuu 31.12.2017.

Asetusehdotukset ovat loppusuoralla

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta.

Jatkossa velvoittavat säännökset olennaisista teknisistä vaatimuksista ovat asetuksissa. Ympäristöministeriön ohjeita vaatimukset täyttävistä ratkaisuista ei enää anneta asetuksina, kuten tähän asti. 

Rakentamismääräysten valmistelun tilanne on nähtävissä osoitteessa http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Valmisteilla_olevat

Alan toimijoiden on syytä tutustua uusiin säädöksiin

Rakentamismääräyskokoelman uudistus on käytännössä mullistava. Alan suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden on tarpeen tutustua viimeistään uusiin asetuksiin. Mahdollisuuksien mukaan voi osallistua jo lausuntovaiheessa asetusten, ohjeiden ja soveltamisoppaiden lausuntovaiheisiin.

Suomen rakentamismääräyskokoelma säilyy

Rakentamismääräyskokoelmaan kootaan alalle helppolukuisessa muodossa kutakin nykyistä rakentamis-määräyskokoelman osaa vastaavasti asianomainen maankäyttö- ja rakennuslain säännös olennaisista teknisistä vaatimuksista, asiaa koskeva asetus sekä siihen liittyvät ohjeet. Asetuksen lisäksi julkaistaan aina perustelumuistio, joka taustoittaa säädösvalmistelua ja sisältää pykäläkohtaiset perustelut.

​Asetusten ulkonäkö muuttuu merkittävästi, koska tekstiin tulee vain velvoittava osuus. Aiemmin tämän yhteydessä samassa julkaisussa on esitetty ei-velvoittava ohjeteksti ja selostusteksti, jossa on voitu viitata muihin säädöksiin. Jatkossa annettavilla ohjeilla ei ole juridista sitovuutta, vaikka ne kootaankin rakentamismääräyskokoelmaan.


​Taulukon lähde: Ympäristöministeriön yli-insinööri Katja Outisen esitys

Katso koko esitys täällä: http://www.ria.fi/files/2968/Muuttuva_rakentamisma_a_ra_yskokoelma31.3..pdf


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00