Sign In

Johtamisjärjestelmien keskeisimmät standardit ISO 9001 ja ISO 14001 uudistuivat

19.10.2015

​​

​Johtamisjärjestelmien keskeisimmistä standardeista julkaistiin uudet versiot, ISO 9001:2015 23.9.2015 ja ISO 14001:2015 15.9.2015. Sertifioidulla yrityksellä on kolme vuotta (standardin julkaisupäivästä) aikaa siirtyä uuden standardin vaatimalle tasolle.

Muutoksessa Johtamisjärjestelmästandardit yhdenmukaistettiin saman rakenteen mukaiseksi (Annex SL of the ISO/IEC Directives, a high-level structure HLS). Tämä helpottaa jatkossa usean eri johtamisjärjestelmän integrointia yhdeksi johtamisjärjestelmäksi.

Dokumentoimiselle annettiin uusia vapauksia (mm. laatukäsikirjaa ei enää vaadita). Yrityksissä käytössä olevat sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät voivat vastata tähän vaatimukseen. Prosessimaisesta lähestymistavasta tuli velvoittava. Samalla riskiperusteinen ajattelu tuli aidosti osaksi johtamisjärjestelmiä. Tämä tuo liiketoiminnan suunnittelun ja arjen johtamisen lähemmäksi toisiaan. 

Mikä muuttui ISO 9001 -standardissa?

Laatujärjestelmästandardin ISO 9001 keskeisinä näkökulmina ovat johtajuus, toimintaympäristö sekä riskilähtöisyys.

ISO 9001:2015 -versioon on tullut mm. seuraavia muutoksia: 
Rakenne ja termi muuttuivat, mukaan lukien Annex SL-sisältörakenteen ottaminen käyttöön. Annex SL sisältörakennetta edellytetään kaikissa uusissa ja uudistettavissa ISO-johtamisjärjestelmästandardeissa. 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
"Tuotteet""Tuotteet ja palvelut"
"Dokumentointi" "Tallenteet""Dokumentoitu tieto"
"Työympäristö""Prosessien toimintaympäristö"
"Ostettu tuote""Ulkoisesti tuotetut palvelut ja tuotteet"
"Alihankkija""Ulkopuolinen toimittaja"


Organisaation laatujohtamisjärjestelmän laajempi sisäinen ja ulkoinen asiayhteys nousivat jalustalle (lausekkeet 4 ja 6).

Ku
n organisaatio ottaa käyttöön laatujohtamisjärjestelmän, kohdistetaan riskiperusteinen lähestymistapa organisaation omaan toimintaympäristöön. Tunnistamalla riskit ja mahdollisuudet organisaatio varmistaa, että se saavuttaa johtamisjärjestelmän avulla haluamansa tulokset. ​ 

Organisaatiossa on suunniteltava toimenpiteet, joiden avulla nämä riskit ja mahdollisuudet otetaan huomioon, sekä integroitava ja implementoitava ne osaksi QMS-prosesseja (Quality Management System). Lisäksi toimenpiteiden tehokkuus on arvioitava.

Prosessimainen toiminta on nyt velvoittavaa. ISO 9001 edellyttää, että organisaatiot suunnittelevat, ottavat käyttöön ja kehittävät QMS-järjestelmänsä prosesseina. 


Yrityksen toiminta tulee ymmärtää prosessina, mikä muodostuu osaprosesseista. On olemassa lähtötiedot, joilla tuotetaan jotakin, minkä tuloksena syntyy jotakin tulosta – tämä on prosessin peruslähtökohta. Yrityksen kaikella toiminnalla on aina jokin lähtötieto/syöte, mille tehdään jotakin. Tämän työn tuloksena syntyvä tulos on seuraavalle prosessille annettava syöte.

Mikä muuttui ISO 14001 -standardissa?

Standardissa ISO 14001 kiinnitetään enenevässä määrin huomiota ympäristöjohtamiseen, viestintään ja elinkaariajatteluun.

ISO 14001 -versioon on tullut mm. seuraavia muutoksia:

  • Annex SL-sisältörakenteen ottaminen käyttöön.
    ISO 14001 -versiossa otetaan käyttöön Annex SL-sisältörakenne, jota nykyään edellytetään kaikissa uusissa ja uudistetuissa ISO-johtamisjärjestelmästandardeissa (MSS).
  • Kytkeminen strategisen johtamisen osaksi vahvistaa ympäristönsuojelua organisaation oman toiminnan kautta
  • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
  • Ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen


Muutoksen taustalla ovat ISOn tutkimustyöt. Niissä haettiin muutostarpeita ympäristöasioiden huomioimisessa organisaation johtamisessa. Muutostarpeita nähtiin strategisessa ympäristön hallinnassa, johtajuudessa, ympäristön suojelemisessa, ympäristösuorituskyvyn määrittämisessä/arvioinnissa, elinkaariajattelussa, viestinnässä ja dokumentoidun tiedon tasossa/määrässä.

Tavoitteena on löytää tasapaino taloudellisen hyödyn, sosiaalisen yhteisön ja ympäristönsuojelun välillä. ​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00