Sign In

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyt

3.10.2014

​​​​​​

​Rakennustuotteita koskevat vaatimukset

Rakennustuotteisiin kohdistuvia vaatimuksia säädellään Suomessa rakennustuoteasetuksella ja kansalli-sella lainsäädännöllä. Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennustuoteasetus (305/2011) tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 ja on osa kansallista lainsäädäntöä sellaisenaan.

Rakennustuoteasetuksen myötä rakennustu​otteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi Suomessa niille tuotteille, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi hEN tai tuotteille, joille on haettu Eurooppalainen tekninen arviointi ETA.

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuotteen ominaisuudet ovat harmonisoiden tuotestandardin tai ETA:n mukaiset ja valmistajasta riippumaton laitos on tarvittaessa suorittanut sille kuuluvat tehtävät.

CE-merkintä kertoo yhdenmukaisella tavalla tuotteen ominaisuuksista, mutta ei tuotteen soveltuvuutta aiottuun käyttötarkoitukseensa. Soveltuvuus ja kohdekohtaisten määräysten täyttyminen on aina arvioi-tava erikseen. Valmistajan on CE-merkinnän yhteydessä laadittava myös suoritustasoilmoitus tuotteen ominaisuuksista. 

Kansalliset hyväksyntämenettelyt

Rakennustuoteasetuksen voimaantulon johdosta myös Suomen lainsäädäntö kansallisia tuotehyväksyntöjä koskien on uudistettu. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) tuli voimaan 1.7.2013.

Lain myötä tuotteille, joille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä arviointi ja siten perustetta CE-merkintään, voidaan käyttää vapaaehtoisia kansallisia hyväksyntämenettelyjä.

Kansalliset hyväksyntämenettelyt


Näiden lisäksi voidaan käyttää myös rakennuspaikkakohtaista varmen​tamista silloin, kun muuta menettelyä ei ole käytetty ja rakennusvalvontaviranomaisella on syytä epäillä, että tuote ei täytä olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Tyyppihyväksyntää ja varmennustodistusta voidaan soveltaa tuotteille, joilla on vaikutusta rakennuksen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin. Sovellettava menettely määräytyy sen mukaan millainen vaikutus tuotteella on näiden vaatimusten täyttymiseen.

Vähemmän vaativat tuotteet kuuluvat yleensä varmennustodistuksen piiriin. Tyyppihyväksynnän ja varmennustodistuksen myöntämisen edellytyksenä ovat hyväksyntäperusteiden täyttyminen ja laadunvalvonnan varmentaminen. Hyväksyntäperusteena ovat joko rakennustuotetta koskevat Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäasetukset tai Ympäristöministeriön hyväksymät yhtenäiset varmennustodistusten hyväksyntäperusteet.

Valmistuksen laadunvalvonta varmentamisessa valmistajalla on dokumentoitu ja ylläpidetty tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmä, jolla osoitetaan, että tuote täyttää sille asetetut olennaiset tekniset vaatimukset käyttötarkoituksessaan.

Laadunvalvontajärjestelmä, joka on Ympäristöministeriön hyväksymän laadunvalvonnan varmentajan varmentama, voidaan sertifioida. Varmentajan käyttämät arviointiperusteet ilmoitetaan sertifikaatissa. Valmistuksen laadunvalvonnan varmentamista sovelletaan tuotteille, joiden kelpoisuutta ei voida osoittaa tyyppihyväksynnän tai varmennustodistuksen perusteella.

Kansalliset hyväksyntämenettelyt ovat valmistajalle vapaaehtoisia, mutta velvoittavat rakennusvalvontaa silloin kun niitä on käytetty.​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00