Sign In

Jatkuva laadunvalvonta tulee osaksi VTT:n vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten (VAK) hyväksyntää

28.8.2013

Jatkossa vaarallisten aineiden kuljettamista (VAK) varten tarvittavan UN-hyväksynnän saaminen edellyttää testauksen lisäksi pakkausten valmistuksen ja kunnostuksen laadunvarmistusta. Kertaluontoisen testauksen lisäksi VAK-tarkastuslaitos seuraa säännöllisesti mm. sitä valmistetaanko pakkauksia hyväksynnän mukaisesti.

”Jatkuva laadunvalvonta edellyttää pakkausten valmistajalta esim. omaa testaustoimintaa, raaka-aineiden valvonta ja tarvittaessa omien alihankkijoiden valvontaa. Hyvä apu jatkuvan laadunvalvonnan järjestämisessä on esim. ISO 9001 -sertifioitu toimintajärjestelmä.” kertoo VTT Expert Services Oy:n erityisasiantuntija Riku Vuorinen.

”Käytännössä kysymys on siitä, että VAK-tarkastulaitos eli Suomessa VTT Expert Services Oy arvioi ovatko laadun varmistamiseksi tehdyt toimenpiteet riittäviä. Eri pakkaustyypeille tulee erilaisia menettelyjä asian suhteen.”

Vaarallisten aineiden pakkausten testaus ja UN-hyväksyntä

Vaarallisten aineiden pakkausten (VAK) testauksella varmistetaan esimerkiksi se, että pakkaus kestää ympäristön aiheuttamat vaikutukset kuten iskut, tärinän, lämmön ja kosteuden. Samalla tarkistetaan, ettei sisältö pääse vuotamaan ja ettei pakkauksen materiaali reagoi kuljetettavan aineen kanssa ei toivotulla tavalla.

Kaikkien vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettyjen pakkausten pitää olla VAK-tarkastuslaitoksen UN-hyväksymiä (tyyppihyväksyntä). Tavallisimpia VAK-pakkauksia ovat tynnyrit, kanisterit, laatikot, säkit, erilaiset yhdistetyt pakkaukset, peltipakkaukset ja IBC-pakkaukset. Käytännössä esim. voimakkaan pesuaineen 0,5 litran pullo ja tuhansien litrojen kuljettamiseen tarkoitettu polttoainesäiliö ovat kumpikin vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettuja pakkauksia.

UN-hyväksyntä myönnetään testauksen perusteella. Testauksen laajuus ja vaativuus riippuvat siitä mihin pakkausryhmään testattava pakkaus kuuluu.

Uusi standardinestetesti muovikanistereille

Muovikanistereille, jotka on valmistettu HDPE-muovista, tehdään jatkossa ns. standardinestekäsittely. ”Käytännössä kanisterit täytetään niiden standardiliuoksella, joka esim. etanolia sisältävässä tuulilasinpesunestekanisterissa on etikkahappo. Nesteellä täytetyt kanisterit pidetään 3 viikkoa + 40 celsiusasteen testitilassa. Tämän jälkeen kanisterit testataan normaalisti, jolloin voidaan arvioida onko neste heikentänyt muovin ominaisuuksia.”

Jatkossa VTT Expert Services Oy:n myöntämiin julkisiin hyväksyntädokumentteihin tulee nesteille tarkoitettujen muovipakkausten tapauksessa maininta testatuista standardinesteistä, sekä mille tiheyksille ja nestepaineille pakkaus on testattu eri standardinesteillä.

Standardinesteet määritellään Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä. Jokaiselle säiliössä kuljetettavalle nesteelle on määritelty testausta varten oma standardineste. Esimerkkejä standardinesteitä ovat jääetikka, 60 % typpihappo, n-butyyliasetaatti ja mineraalitärpätti. Standardinestetestejä on tehty VTT Expert Services Oy:ssä huhtikuusta alkaen.

Vaarallisten aineiden kuljettaminen säätelee oma laki

Vaarallisten aineiden (VAK) kuljettaminen maantie-, rautatie-, meri- tai ilmaliikenteessä edellyttää pakkauksia, jotka on asianmukaisesti testattu, merkitty ja hyväksytty.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) määrittelee vaaralliseksi aineen, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Tarkista onko kuljettamasi, valmistamasi tai pakkaamasi aine vaarallinen vaarallisten aineiden hausta.

VTT Expert Services Oy:n VAK-tarkastuslaitospalvelut

VTT Expert Services Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus- ja hyväksyntälaitos eli VAK-tarkastuslaitos. Palveluitamme ovat mm. vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus ja UN-hyväksynnät, laadunvarmistus sekä määräaikaistarkastukset.

Lue lisää 

VAK-tarkastuslaitoksen palvelut


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00