Sign In

Passiivitalosertifikaatti varmistaa rakennuksen energiatehokkuuden

12.10.2012

​VTT:n sertifioima passiivitalo täyttää suomalaiset passiivitalokriteerit sekä soveltuu Suomen ilmastoon ja rakentamistapaan. Sertifioitu passiivitalo on ostajalle turvallinen valinta. Sertifiointi edellyttää suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa laadunvarmistustoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että valmiista rakennuksesta todella tulee lupausten ja suunnitelmien mukainen. Teollisessa tuotannossa laadunvalvontasopimus VTT:n kanssa takaa, että kaikki sertifioidut passiivitalot täyttävät vaatimukset.


 
Sertifioidun passiivitalon tulee täyttää sertifiointiperusteissa esitetyt kriteerit ja on muiltakin osin (mukavuustaso, sisäilmasto) suunniteltuun käyttöön sopiva. Lähtökohtana on, että rakennus suunnitellaan rakentamismääräysten vaatimukset täyttäviksi kantavuuden, ääneneristävyyden, ilmanvaihdon sekä käyttö- ja paloturvallisuuden osalta.

 
Suunnitteluvaiheessa arvioinnin kohteena ovat suunnitelmat sekä tehdyt erillisselvitykset. Suunnitelmat arvioidaan erityisesti toimivuuden, sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta.

 
Suunnitteluvaihe
Passiivitalon rakentajan sisäinen laadunvalvonta katselmoidaan dokumenteista. Lisäksi tarkistetaan mikäli mahdollista vähintään yhden jo toteutetun tai suunnitellun kohteen dokumentaatio sekä toteutuksen ja lopputarkastuksen valvontamenettelyjärjestelyjen ja ohjeistuksen olemassaolo.

​Rakentamisvaihe

Rakentamisvaiheessa tehdyt vaihekohtaiset tarkistuspöytäkirjat tarkistetaan. Sertifiointi edellyttää, että laadunvarmistusaineisto toimitetaan VTT:lle. Ennen rakennuksen käyttöönottoa tehdään käyttöönottotarkastus.

​Rakennusfysikaaliset selvitykset

Rakenteiden toimivuustarkastelut ja -laskennat tulee tehdä ja dokumentoida suunnitteluvaiheessa. Tarkasteluiden tekijä on nimettävä. Rakennusfysikaaliset tarkastelut sisältävät yleensä lämpö-, kosteus-, ääni-, palo- ja tiiviystarkastelut. Kylmäsillattomuus voidaan tarvittaessa osoittaa lämpökuvaamalla.

Energiatehokkuusvaatimukset

Sertifioidun passiivitalon energiankulutus tulee laskea kansallisella laskentamenetelmällä. Rakennuksen primäärienergiantarve saa olla enintään 140 kWh/ m² vuodessa. Tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittava energia saa olla 20 – 30 kWh/ m² vuodessa sijainnista riippuen. Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde tulee olla määritetty (suositus vähintään 75 %).

 
Sisäilmasto
Sertifioidun passiivitalon hyvä sisäilmaston varmistamiseksi ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja toteutettava niin, että rakennuksessa saavutetaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiatehokkaasti. Käytettävien rakennusmateriaalien päästöluokka tulee olla määritelty. Ilmanvaihdon kokonaisilmanvaihtokertoimen tulee olla vähintään 0,5 l/h. Ilmanvaihdon perussäätöpöytäkirja on oltava olemassa ja lämpö-, virtaus- ja äänitekniset arvot tarkistetaan tarvittaessa.

​Tiiviys

Sertifioidun passiivitalon vaipan tiiviys mitataan. Tiiviyttä kuvaava ilmanvuotoluku n50 saa olla enintään 0,6 1/h.
Auringonsuojaus

Passiivitalo on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät tilat lämpene haitallisesti. Auringon suojauksessa tulee ensisijaisesti käyttää passiivisia keinoja, joita ovat ikkunoiden koko ja suuntaus sekä varjostava puusto ja rakenteet. Lisäksi käyttökelpoisia passiivisia keinoja ovat sälekaihtimet, auringonsuojalasit ja markiisit.

Miten passiivitalon voi sertifioida?

VTT Expert Services Oy on puolueeton sertifiointiorganisaatio. Passiivitalosertifikaatti on yksi rakennuksen energiatehokkuutta parantava tuotesertifikaatti.

 
Passiivitalosertifikaatti edellyttää, että rakentajalla on menettelyt talon suunnitelmien, toteutuksen ja käytettyjen tuotteiden tarkastamiseen sekä verkosto tai menettelytavat valmiin tuotteen vaatimuksenmukaisuuden arviointiin. Sertifiointi edellyttää ulkoista laadunvalvontasopimusta VTT:n kanssa. Sen puitteissa tarkastetaan sisäisen laadunvalvonnan toteutuminen ja muiden näissä perusteissa määriteltyjen vaatimusten täyttyminen sekä reklamaatioiden käsittelytapa.

 
 
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00