Sign In

Turvallisuus on koneen tärkein ominaisuus

7.9.2012

​Koneita käytettäessä altistumme esim. mekaanisille ja sähköisille vaaroille, melulle, pölylle, lämmölle ja kemiakaaleille. Turvallisuuden takaamiseksi uusien koneiden edellytetään olevan EU-alueella konedirektiivin vaatimusten mukaisia. Vanhojen koneiden turvallisuutta arvioidaan käyttöasetuksen mukaan.

Koneturvallisuuden kehitys

Aikaisemmin koneiden turvallisuutta pyrittiin parantamaan erilaisilla säänöillä, ohjeilla ja turvallisuusstandardeilla. Myös kokemusperäisellä tiedolla oli merkitystä ja sattuneista tapaturmista pyrittiin ottamaan opiksi.

Turvallisuuden takaamiseksi ja turvallisuusvaatimusten yhdenmukaistamiseksi vuoden 1995 alusta alkaen valtaosaan koneista sovellettiin yksinomaan konedirektiiviä tai vastaavaa kansallista lainsäädäntöä. Tätä seurasi vuoden 2009 lopussa voimaan tullut valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta ns. koneasetus VNa 400/2008, joka perustuu direktiiviin 2006/42/EY, jota kutsutaan uudeksi konedirektiiviksi.

Konedirektiivin tunteminen on tarpeen koneiden suunnittelijoille, valmistajille ja muille konekauppaa Euroopan talousalueella käyville tahoille. Vain vaatimustenmukaisia koneita voidaan ottaa käyttöön ja saattaa markkinoille. Koneen valmistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että se täyttää olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Valmistajan koneeseen kiinnittämä CE-merkintä on tästä osoituksena.

Uusien koneiden ja konejärjestelmien turvallisuutta varmistaa direktiivi

Konedirektiivi (2006/42/EY) koskee uusia koneita. Siinä on esitetty suuri joukko erilaisia vaatimuksia, jotka kattavat koko koneen ennakoitavan käyttöajan, mukaan lukien kuljetus-, kokoonpano-, purkamis-, käytöstäpoisto- ja romuttamisvaihe.

Koneen turvallisuus taataan parhaiten jo suunnitteluvaiheessa, ottamalla huomioon mm. direktiivissä esitetyt turvallistamisen periaatteet ja muut siinä esitetyt suunniteltavaan koneeseen liittyvät vaatimukset.

Konedirektiivi edellyttää myös, että koneelle tehdään riskinarviointi, joka kattaa kaiken Ihmisen vuorovaikutuksen koneen kanssa koko sen elinkaaren ajan. Riskien arvioimiseen ja niiden pienentämiseen voi käyttää olemassa olevia alan standardeja. Koneeseen liittyy usein myös muita direktiivejä, jotka pitää ottaa huomioon konetta suunniteltaessa.

Vanhojen koneiden ja konejärjestelmien turvallisuus arvioidaan käyttöasetuksen mukaan

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) eli ns. käyttöasetus tuli voimaan 1.1.2009. Sitä sovelletaan kaikessa työturvallisuuslain (738/2002) tarkoittamassa työssä ja kaikkiin työvälineisiin eli esim. vanhoihin koneisiin ja konejärjestelmiin. Soveltamisalueeseen kuuluvat kaikki koneet, välineet ja muut tekniset laitteet sekä niiden asennetut yhdistelmät.

Työvälineen käyttö tarkoittaa kaikkea työvälineeseen liittyvää toimintaa työssä, kuten työvälineen valintaa, asentamista, kuljetusta, käynnistämistä, pysäyttämistä, puhdistusta, käyttöä, huoltoa, korjausta, muuntamista ja tarkastamista. Käyttöasetusta sovelletaan työpaikoilla riippumatta siitä, onko työvälineet otettu käyttöön asetuksen voimaan tuloa ennen vai sen jälkeen.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00