Sign In

Rakennusten energiatehokkuus ja sisäilmasto kuntoon huolellisella hankesuunnittelulla

4.3.2011

​​

​Rakennusten energiamääräysten kiristyminen antaa lisää vauhtia energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallintaan. Tavoitteet voi parhaiten saavuttaa ottamalla huomioon kaikki rakentamisen kokonaisuuteen vaikuttavat seikat heti hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Parantuneesta energiatehokkuudesta kiittävät niin luonto kuin ihmisetkin: päästöt pienenevät, lämmityskustannukset alenevat ja asumismukavuus kohentuu.


Vuosi sitten voimaan tulleet määräykset tiukensivat rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia noin 30 %:lla. Vuonna 2012 määräykset kiristyvät edelleen noin 20 %:lla. Samalla siirrytään kokonaisenergiamalliin ja käytetyn energiamuodon huomioonottamiseen. Jatkossa määräyksiä ulotetaan myös korjausrakentamiseen.

Keskeisimmät keinot vaatimusten täyttämiseksi ovat laadukas kokonaissuunnittelu, hyvä ulkovaipan lämmöneristys ja ilmanpitävyys, ikkunoiden auringonsuojaus sekä tehokas lämmöntalteenotto ilmanvaihdosta. Energiatehokkuuden parantaminen ei välttämättä johda kustannusten nousuun.

Kokonaisuuden hallinta avainasemassa

Energiatehokkuus ei ole vain yksittäisiä ratkaisuja vaan kokonaisuuden hallintaa. Keskeisellä sijalla on rakenne- ja talotekniikan yhteensovittaminen. Tähän tarvitaan mahdollisimman yksinkertaisia ja toimintavarmoja ratkaisuja. Vaarana voi muuten olla taloteknisten järjestelmien monimutkaistuminen ja yhteensopimattomuus. Matala- ja passiivienergiataloihin luontevasti soveltuva ilmanvaihtolämmitys on hyvä esimerkki yksinkertaisesta järjestelmästä, jonka lisäksi ei tarvita erillisiä lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja.

Vaativissa rakennushankkeissa hyvänä apuna on konsultti, joka hallitsee kaikki energiatehokkuuteen ja sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja niiden muodostaman kokonaisuuden. Haasteellista on saada tilaaja ja kaikki suunnittelijat saman pöydän ääreen heti hankkeen alkuvaiheessa eli jo silloin, kun lyödään lukkoon energiatehokkuuteen, sisäilmastoon ja kustannuksiin vaikuttavat tavoitteet ja ratkaisut.

Tehtävä: monivaiheisen palapelin kokoaminen

Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä arkkitehtisuunnittelussa ovat rakennuksen sijainti, tilat, massoittelu ja materiaalit sekä taloteknisten järjestelmien vaatimien tilojen ja reititysten järkevä mahdollistaminen. Rakennesuunnittelussa energiatehokkuuden kannalta keskeisiä ovat rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä ilmatiiviys.

Talotekniikan puolelta esiin nousevat lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien valinta ja suunnittelu, lämpimän käyttöveden valmistus sekä valaistuksen suunnittelu. Automaatiojärjestelmän tulee taata tarpeenmukaiset ohjaukset, jotta esimerkiksi valaistus ei ole turhaan päällä eikä tapahdu yhtäaikaista lämmittämistä ja jäähdyttämistä. Kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden tulee olla yhteensopivia, jotta tavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti.

Toimivuuden varmistaminen on koko rakennuksen elinkaaren kattavaa systemaattista toimintaa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja ohjataan kaikissa rakennushankkeen vaiheissa. Toteutuminen on hyvä pystyä todentamaan myös mittauksin rakennushankkeen edetessä ja käytön aikana.

Matalaenergiakerrostalossa direktiivien tavoitteet täyttyvät kevyesti

Yksinkertaiset, toimintavarmat ratkaisut ja tehokas kokonaisuuden hallinta toteutuvat ansiokkaasti Rakennusliike Reponen Oy:n matalaenergiakerrostalokonseptissa, jossa energiatehokkuus on saatu huipputasolle kustannuksia nostamatta. Reponen on toteuttanut konseptin yhteistyössä VTT:n kanssa. VTT:llä on mm. kehitetty ilmanvaihtolämmitysratkaisuja, vertailtu energiankulutusta sekä tarkkailtu valmiin rakennuksen lämpöoloja.

Konseptin mukaan rakennetuissa taloissa lämmitysenergian kulutus on saatu kutistettua jopa 70 % pienemmäksi kuin säädökset täyttävässä asuinkerrostalossa. Matalaenergiakerrostalot täyttävät jo nyt direktiivien asettamat vaatimukset energiatehokkuudelle. Reposen toimitusjohtaja Mika Airakselan mukaan tärkeimmät onnistumiseen johtavat tekijät ovat talon suunnittelu kokonaisvaltaisesti sekä ilmanvaihtolämmitys. Myös energiatehokkaat julkisivut ja uusi ikkunateknologia ovat isossa roolissa.

Kehitys on jatkuvaa ja parannettavaa riittää, vaikka direktiivit ovatkin hyvin hallussa. Airaksela kertoo, että tällä hetkellä käynnissä on hanke, jossa VTT selvittää aurinkoenergian hyödyntämistä matalaenergiakerrostaloissa. Keskeisimmät tulevaisuuden haasteet liittyvät Airakselan mielestä juuri uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.

VTT Expert ​Services apunasi

VTT Expert Services Oy tarjoaa palveluita rakennushankkeen kokonaisuuden ja eri osien hallintaan energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. Asiantuntijan avulla voidaan varmistua rakennuksen toimivuudesta tavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti. VTT:llä on pitkäaikainen kokemus matala-, passiivi- ja nollaenergiatalojen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00